Photo: Kiyoshi Nishioka
Location: hitotomori / Higashi yoshino Village